1. BENDROSIOS NUOSTATOS
        1.1. Algirdas Švanys (toliau – Duomenų valdytojas) gerbia Jūsų privatumą, todėl šia Privatumo politika siekia aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenis.
        1.2.  Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės ir paslaugų (peticijų) Vartotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką. Ateityje šią Privatumo politiką gali būti pakeista, todėl siūlau Jums ją periodiškai peržiūrėti tinklalapyje.
        1.3. Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojas laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
        1.4.  Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Svetainės teikiamos paslaugomis gali naudotis ne jaunesni kaip 16 (šešiolikos) metų amžiaus asmenys.

    2. SĄVOKOS
        2.1.  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
        2.2.  Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Vartotojas (peticijų dalyvis), kurio asmens duomenys yra valdomi Duomenų valdytojo.
        2.3.  Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba konkliudentiniais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
        2.4.  Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
        2.5.  Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
        2.6.  Duomenų valdytojas – Algirdas Švanys, gyv. Gedminų k. Dovilų sen. LT-96221 Klaipėdos raj., Tel. 8 648 43679, El. paštas: algirdas@svanys.lt.
        2.7.  Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
        2.8.  Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. DUOMENŲ RINKIMAS
        3.1.  Informacija apie asmenis renkama siekiant tiksliai nustatyti identifikuotų asmenų kiekį, kurie pritaria išdėstytai nuomonei / idėjai / siūlymams pasirašydami peticiją.
        3.2.  Duomenų valdytojas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate pasirašydami peticijas Svetainėje: vardas, pavardė, el. pašto adresas.
        3.3.  Duomenys, surinkti peticijų pasirašymo metu, gali būti saugojami iki 4 (ketverių) metų nuo tada, kai peticijos Svetainėje padaromos neaktyviomis. Peticiją arba laiškų akciją vėl padarius aktyvia, asmens duomenų saugojimo trukmė pratęsiama, tačiau ji negali būti ilgesnė nei 8 (aštuoneri) metai.
        3.4.  Duomenų valdytojas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate naršydami puslapyje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai.
     

    4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
        4.1.  Renkant ir tvarkant Jūsų pačių perduotus duomenis laikomasi šių principų:
            4.1.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
            4.1.2. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
            4.1.3. Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
            4.1.4. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
            4.1.5. Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
            4.1.6. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
        4.2.  Nors ir įdiegtos protingos bei atitinkamos fizinės ir techninės priemonės, kad apsaugoti informaciją, kuri renkama turinio/paslaugų teikimo tikslais, tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamasi atitinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys, nėra visiškai saugūs.

    4. JŪSŲ TEISĖS
        4.1. Šiame tinklalapyje pateikta supaprastinta Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka. Visada pripažįstama teisės aktų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (GDPR), viršenybė.
        4.2. Jūs turite šias teises, kurios bus įgyvendintos, gavus iš Jūsų prašymą (el. paštu algirdas@svanys.lt) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
            4.2.1. kreiptis į Duomenų valdytoją su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymo tikslus;
            4.2.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
            4.2.3. apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
            4.2.4. reikalauti ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“);
            4.2.5. nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
            4.2.6. teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui.
        4.3. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

    5. DUOMENŲ TEIKIMAS
        5.1. Duomenų valdytojas gali pateikti Jūsų asmens duomenis:
            5.1.1. duomenų tvarkytojams, kurie Duomenų valdytojui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu ir Duomenų valdytojo ar Jūsų naudai;
            5.1.2. teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas,
            5.1.3. teikiant svetainės paslaugas – peticijas pasirašiusių asmenų duomenis Seimui, Vyriausybei ar savivaldybės institucijoms.
            5.1.4. kitiems tretiesiems asmenims tik su Jūsų sutikimu.
        5.2. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
        5.3. Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

    6. DUOMENŲ RINKIMO METODAI

Peticijos registracijos anketa, slapukai.


    7. NUORODOS SVETAINĖJE
        7.1.  Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.